OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 08.03.2021 18:52:16 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Aktuálne

Z rozhodnutia generálplukovníka Mikola Mikolajevič Kozlovského hlavného atamana Ukrajinského zahraničného kozátstva Zakarpatskej oblastnej organizácie spoločnej rady Ukrajinského i zahraničného kozátstva, Rady generálov Ukrajiny, generálporučíka Igor Ivanovič Zinčuka, predsedu Medzinárodného ukrajinského zväzu účastníkov vojny, Užhorodskej mestskej organizácie veteránov vojny, pohraničných vojsk, veteránov vojskovej služby bol dňa 25.02.2015 vymenovaný do hodnosti generál-major riaditeľ PVV Michal Čačko. 

 

 

  Z rozhodnutia generálplukovníka Mikola Mikolajevič Kozlovského, hlavného atamana Ukrajinského zahraničného kozátstva, Zakarpatskej oblastnej organizácie spoločnej rady Ukrajinského i zahraničného kozátstva a generálporučíka Igor Ivanovič Zinčuka, predsedu Medzinárodného ukrajinského zväzu účastníkov vojny, Užhorodskej mestskej organizácie veteránov vojny, pohraničných vojsk, veteránov vojskovej služby bolo udelené vyznamenanie "Medaila bojov za Moskvu" riaditeľovi OZ PVV, Michalovi Čačkovi a starostovi obce Svätý Peter, Ing. Jozefovi Jobbágyovi.

 


   

V týchto dňoch bol predseda ZPVV, s ktorým naša organizácia dlhodobo úzko spolupracuje p. Mgr.Minárik Ladislav vymenovaný do funkcie zástupcu atamana pre východné Slovensko Spoločnej rady Ukrajinského a zahraničného kozáctva a zároveň mu bola udelená hodnosť generálmajor.
Touto cestou p. Mgr Ladislavovi Minárikovi k menovaniu úprimne gratulujem a do budúcnosti mu prajem mnoho ďalších pracovných úspechov.

 

                                                                                                                                                                                                        Riaditeľ OZ PVV

                                                                                                                                                                                                         Michal Čačko

 


 

Dňa 21.06.2011 o 15.00 h. v sídle Združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE v Zlatnej na Ostrove sa konalo neformálne

stretnutie vedúcich  OZ PVV za účelom prejednania a upevnenia spolupráce medzi organizáciami PVV.

    Prítomní boli: za organizáciu Veteránpolice ČR v zast. JUDr. Jozef Bezdíček

                           za Zväz policajtov vo výslužbe Michalovce Mgr. Ladislav Minárik, JUDr. Miroslav Varkondi

                           za OZ PVV Levice Ing. Ladislav Vékony a Ľudovít Nemec,

                           predseda predstavenstva KCZS Gabčíkovo p. Ján Culka,

za našu organizáciu: Michal Čačko riaditeľ OZ PVV, JUDr. Karol Kúr, JUDr. Jozef Böhlke, JUDr. Gabriel Szénási, Ivan Švajda, Jozef Viola, Ružena Tausková členovia nášho riaditeľstva.

Celkom bolo prítomných 20 účastníkov.

    Pán Michal Čačko zahájil toto neformálne stretnutie a privítal účastníkov. Jednotlivo predstavil hostí, potom členov nášho združenia a oboznámil prítomných s cieľom a účelom tohto stretnutia. Po krátkom príhovore Riaditeľa našej organizácie vystúpili hostia s krátkymi príhovormi a informovali o svojej činnosti, pozdravili toto stretnutie a zaželali veľa úspechov v našej činnosti, vyslovili presvedčenie, že naša spolupráca bude úspešná a prispeje k rozvoju ďalšej spolupráci.

    V rámci tohto vystúpenia zástupca Zväzu polície vo výslužbe Mgr. Ladislav Minárik odovzdal na znak uznania vyznamenanie, medailu Maršala Žukova p. Čačkovi  za jeho aktívnu činnosť a prínos jeho činnosti pre organizácie PVV.

Zástupca Zväzu polície vo výslužbe Michalovce Mgr. Ladislav Minárik a zástupca OZ PVV Levice slávnostne podpísali zmluvu o spolupráci, ako aj riaditeľ PVV Michal Čačko a riaditeľ PVV – Levice Ing. Ladislav Vékony. V mene prítomných vystúpil Michal Čačko, ktorý vyslovil presvedčenie, že ich spolupráca bude úspešná a k tejto činnosti im zaželal veľa úspechov.

Michal Čačko prítomným hosťom odovzdal malé upomienkové darčeky našej spoločnosti na znak priateľstva a dobrých vzťahov medzi organizáciami PVV. Vyslovil presvedčenie, že toto stretnutie bolo úspešné, splnilo svoj účel. Poďakoval sa všetkým účastníkom za účasť na tomto stretnutí, týmto ukončil oficiálnu časť stretnutia o 16.30 h. a pozval všetkých na priateľské posedenia a malé pohostenie.


              
 
              
 
              
 
 
Príspevok predsedu ZPVV Mgr. Ladislava Minárika:
 
      Dňa 04.06.2011 v reštauračnom zariadení Koliba pri obci Veľaty, okr. Trebišov sa uskutočnilo celodenné spoločenské posedenie členov Zväzu policajtov vo výslužbe spolu s rodinnými príslušníkmi za účasti pozvaných hostí z Ukrajiny. Delegáciu z Ukrajiny viedol generálplukovník M.M. Kozlovskii spolu s generálporučíkom I.I. Zinčukom. Pri tejto príležitosti predstavitelia delegácie z Ukrajiny ocenili vyznamenaniami šiestich členov ZPVV a pozvaného čestného hosťa p. Michala Čačka, riaditeľa občianského združenia Policajt vo výslužbe, ktorý svoju
neúčasť ospravedlnil. Taktiež bolo ocenených desať členov ZPVV čestnými uznaniami. Na tomto stretnutí došlo k podpísaniu dohôd o spolupráci medzi ZPVV a Medzinárodným ukrajinským zväzom účastníkov vojny, ako aj medzi ZPVV a Ukrajínskym zahraničným kozátstvom. Zároveň pri tejto príležitosti generálplukovník M.M. Kozlovskii a generálporučík I.I. Zinčuk prijali čestné členstvo vo Zväze policajtov vo výslužbe.
 
   
 
 
     Touto cestou by som sa chcel poďakovať p. Minárikovi za navrhnutie a  p. generálplukovníkovi Kozlovskému, generálporučíkovi Zinčukovi za udelenie tohoto významného vyznamenania a ešte raz som rád, že som mohol byť prítomný pri zrode takej skvelej organizácie, ako je Zväz Policajtov vo výslužbe.
                                   
                                                                                                       Michal Čačko
                                                                                                       Riaditeľ PVV
 
 
     Podľa vyjadrenia predsedu ZPVV p. Mgr. Minárika stretnutie prebehlo vo veľmi priateľskej atmosfére a v peknom  prostredí, čo dokazujú a priložené fotky...
 
                                              
                 p. Kozlovsii a p. Minárik                                    p. Kozlovkii, p. Minárik a p. Zinčuk                                      p. Kozlovskii pri tanci  
 
 
                                                                                      
                                                                        hostia z Ukrajiny                                                              krásne prostredie
 
 
 
 
 
Účasť na zakladajúcom valnom zhromaždení PVV-Levice
 
1.4.2011 sa konalo zakladajúce valné zhromaždenie novovzniknutej organizácie POLICAJT VO VÝSLUŽBE - Levice. Touto cestou by som sa chcel poďakovať za pozvanie zvolenému riaditeľovi p. Ing. Vékonyovi a prípravnému výboru p. Nemcovi a Csudaimu.  Valné zhromaždenie bolo pripravené na vysokej úrovni a jej priebeh bol v súlade s pripravenými materialmi.  Novému združeniu prajem veľa úspechov, nech sa im darí.
 
 
Riaditeľ PVV
Michal Čačko
 
              
 
 
 
 
Účasť na schôdzi MO APVV  Michalovce
 
Dňa 17.3.2011 som sa na pozvanie predsedu MO APVV Michalovce zúčastnil ich schôdze. Po príchode na miesto konania (obec Horovce) o 13,00 hod. som zistil, že členovia postávajú pred miestnym kultúrnym domom - dôvod ? predbehol ich viceprezident APVV Christo Gluškov a napriek tomu, že nepriložil ruku k dielu obsadil predsednícky stôl ?!?   Nechápal som tú drzosť zo strany vedenia APVV, kde v stanovách APVV sa nikde nepíše, že prezídium môže zasahovať do činnosti MO a to takýmto hrubým spôsobom - dokonca vyberal od členov členské príspevky.
     Samozrejme bol som zvedaví na ďalší vývoj, avšak pred zahájením schôdze som bol Gluškovom požiadaný na opustenie miestnosti, nakoľko nie som členom APVV a bolo mi pohrozené, že ma nechá vyviesť hliadkou PZ. Gluškov predsedu MO APVV p. Mgr. Ladislava Minárika nepripustil k slovu a schôdzu viedol osobne on. Gluškov porušoval stanovy APVV, len sa tak prášilo ! Samozrejme, že schôdza sa niesla vo veľmi výbušnej atmosfére čo zarazilo aj p. riaditeľa OR PZ v Michalovciach, ktorý sa na schôdzi zdržal cca 5 minút a potom sa potichu vzdialil aj s predsedom odborového zväzu ( ani sa im nedivím po nevhodnom Gluškovom prístupe a rečiam voči jeho osobe). Napriek tomu, že som p. riaditeľa videl krátku dobu, zdalo sa mi, že je to človek ochotný spolupráce, sympatický mladý podplukovník - až som sa osobne hanbil za Gluškova!!!
     Vyvrcholenie schôdze bolo, že sa členovia rozdelili na dva tábory a tak vznikla nová organizácia Zväz policajtov vo výslužbe na čele s p. Mgr. Minárikom s ktorým som podpísal aj zmluvu o spolupráci. Precítil som situáciu p. Minárika, nakoľko ako vieme aj proti Nám vykonala APVV mnoho špinavostí! Na záver schôdze odznela veľmi zaujímavá informácia, ktorú som si overil a hľa !
APVV vedie šikovný človek, ktorý má obrovskú skúsenosť z minulosti s riadením ...
 

 

                       Svorad     Lubomír     20.07.1960     Radim     rezident     015110     OVKR 11.b PS BA
 

 

R – zväzok rezidenta

Bol vedený k osobe rezidenta. Zhromažďovali sa v ňom písomnosti o osobe rezidenta, ako aj správy, ktoré rezident podával.
Rezident bol špeciálne vybraný, úplne spoľahlivý, skúsený a odborne pripravený tajný spolupracovník, ktorý pod vedením operatívneho pracovníka riadil prácu jemu pridelených agentov

 

 

     Pokiaľ som bol členom prezídia APVV som nechápal, že prečo s APVV nechce nikto spolupracovať - teraz už chápem !

Členom novovytvorenej organizácie prajem veľa úspechov v ich ďalšej práci a nech sa im splnia všetky predsavzatia - nesmú zabudnúť, že nie kvantita, ale kvalita je dôležitá. Organizácia sa nesmie skladať len z platičov, aby sa jednotlivci mohli priživovať, ktorí za svoje peniaze nedostanú žiadnu vykonanú prácu. Pre MO je najdôležitejšie jeho vedenie, ktoré pracuje, len a len pre ich blaho.

Na koniec pár fotiek...

      

        

 

 

Riditeľ OZ PVV

Michal Čačko