OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 08.03.2021 18:52:16 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Správy členom

Dňa 25.02.2015 bolo vykonané stretnutie medzi riaditeľom PVV v zastúpení Michalom Čačkom a predsedom Zväzu zahraničného kozáctva Ukrajiny v zastúpení genplk. Mikolajom Mikolajevičom Kozlovskím, ako aj so zástupcom Zväzu veteránov vojny Ukrajiny v zastúpení genpor. Igor Ivanovič Zinčukom. Na uvedenom stretnutí bola podpísaná dohoda o spolupráci s oboma organizáciami.

 

 

Vážená kolegyňa, kolega!

 

Stretnutie členov PVV sa uskutoční dňa 3. mája 2014 na jazere Eszter v obci Okoličná na Ostrove od 07:00 hod. (rybáry). Zároveň upozorňujem našich členov, že na stretnutie zo sebou nenoste psov, ako aj zbrane. Rybárskej súťaže sa môžu zúčastniť, len členovia PVV, pozvaný hostia - dospelé osoby!

 

Vážená kolegyňa, kolega!

Situácia okolo Nás si vyžaduje, aby sme sa do obranného procesu zapojili aj my v plnej miere! Preto Vás žiadam, aby ste podľa miesta tr. bydliska zapojili do petície a to tým spôsobom, že jeden z Vás stiahne pet. hárok, nechá ho vyplniť podľa predtlače (prosím poctivo a nefalšovať) a doručí na adresu našej organizácie. Ďakujem!

                                                                                                                                                                    Riaditeľ PVV Michal Čačko

https://policajtvv.wbl.sk/peticia.doc

 

 

Vážení členovia PVV a naši priaznivci

Občianske združenie POLICAJT VO VÝSLUŽBE zorganizoval dňa 05. mája 2012 v Okoličnej na Ostrove pri jazere „ESTER“, priateľské stretnutie pre členov PVV, ich rodinných príslušníkov, hosťov a priaznivcov PVV :

„ III. SPRAVÍME SI PEKNÝ DEŇ“

v rámci tohto stretnutia sa konala aj súťaž družstiev v rybolove, na ktorý prijalo pozvanie 14 štvorčlenných dr...užstiev. Priateľského stretnutia sa zúčastnili aj pozvaní hostia ako členovia PVV Levice a družstvo policajtov z družobnej Tatabányi.

Táto nádherne strávená sobota v Okoličnej na Ostrove pri jazere „ESTER“, by sa nemohla zrealizovať bez pomoci sponzorov, ktorým riaditeľstvo PVV úprimne ďakuje aj touto cestou a z ktorých spomeniem len niektorých:

p. Alexander Narancsík –poskytol priestory jazera „ESZTER“
p. Arpád Csóka poskytol hodnotné dary – prvá ulovená ryba (hodnotný rybársky prút), najväčšia ulovená ryba ä hodnotný navijak)
p. Ing. Anton ZSIGÓ poskytol divinu na vynikajúci guláš
p. Ing. Jozef ŐSZI sponzoroval ceny pre rybárske družstvá hodnotné navijaky
p. Máriási Jozef sponzoroval ceny pre rybárske družstvá poskytol vynikajúce víno
Predajňa BLINKER v Komárno prispel rybárskymi potrebami
p. Zoltán Méhes sponzoroval ceny pre rybárske družstvá poskytol hodnotný rybársky prút
p. Róbert Csudai PVV Levice sponzorsky prispel kvalitným vínom
p. Ľudovít PFEIFERLÍK sponzoroval cenu „ÚTECHY“ pre rybárske družstvá poskytol krásny pivný krígeľ,

Priateľského stretnutia členov PVV „SPRAVÍME SI PEKNÝ DEŇ“ sa zúčastnilo okolo 200 osôb, ktorí pri jazere „ESZTER“ prežili bezstarostný, príjemný a nádherný májový deň s rodinnými príslušníkmi v kruhu veľkej rodiny bývalých kolegov.
Účastníci stretnutia mohli vyberať z bohatej ponuky jedál ako, hovädzí guláš a guláš z diviny, z bohatej ponuky nealkoholických nápojov, ďalej bolo pre účastníkov zabezpečené aj vynikajúce vína a iné dobroty a sladkosti pre najmenších účastníkov stretnutia. Účastníci priateľského stretnutia sa rozchádzali s pocitom spokojnosti až v neskorých popoludňajších hodinách so slovami „bolo to nádherné“ ďakovali organizátorom za skutočne, príjemný a nádherný májový deň, ktorý mohli prežiť s rodinnými príslušníkmi v kruhu veľkej rodiny bývalých kolegov. Lúčili sa so slovami „na skoré videnie“. Kolegovia ktorí sa z rôznych dôvodov nemohli zúčastniť tohto stretnutia môžu len ľutovať. Fotografie si môžete pozrieť na stránke facebook POLOICAJT VO VÝSLUŽBE .

JUDr. Karol Kúr
Námestník Riaditeľa PVV

              

Vážení členovia OZ PVV!

 

Riaditeľ PVV oznamuje, že v mesiaci september 2012 sa uskutoční voľebé Valné zhromaždenie OZ PVV, ktoré vzniklo dňa 27.02.2009. V súlade so stanovami OZ PVV by sa mali vykonať voľby najneskôr dňa 27.02.2013. Valné zhromaždenie OZ PVV sa schádza jeden krát ročne v mesiaci september. Voľbami v roku 2013 by sa prekročilo štvorročné voľebné obdobie. Voľby vyhlasujem na septembrové  Valné zhromaždenie v roku 2012. Žiadam Vás o písomné podanie návrhov do 1. septembra 2012 na nasledovné funkcie:

Riaditeľ OZ PVV

Námestník riaditeľa -pre styk s verejnosťou a propagácia OZ PVV

Námestník riaditeľa - pre legislatívnu a právnu činnosť OZ PVV

Členovia riaditeľstva OZ PVV:

zodpovedný za administratívnu činnosť

zodpovedný za hospodárenie s majetkom

zodpovedný za mediálnu činnosť

zodpovedný za preventívno-výchovnú a osvetovú činnosť

zodpovední za materiálno – technické zabezpečenie (2 členovia)

Kontrolná komisia OZ PVV:

Vedúci kontrolnej komisie OZ PVV + dvaja členovia

Právna skupina OZ PVV:

Vedúci právnej skupiny OZ PVV + štyria členovia

Návrhy na volené funkcie môžete podať aj návrhovej komisii po jej zvolení na septembrovom Valnom zhromaždení. Pred vykonaním volieb do orgánov združenia sa vykonajú voľby do nasledovných komisií:

Mandátová komisia – vedúci + dvaja členovia

Návrhová komisia - vedúci + dvaja členovia

Volebná komisia - vedúci + dvaja členovia

Uvedené informácie Vám podávam v dostatočnom predstihu, aby každý Náš člen mohol zodpovedne zvážiť svoje rozhodnutie s prihliadnutím na prácu každého jednotlivca vo zvolenej funkcii.

Zároveň Vám prajem všetko najlepšie v Novom roku.

 

                                                                                                                                                                                                                    Riaditeľ OZ PVV

                                                                                                                                                                                                                      Michal Čačko

 

 

Vážení členovia!

Touto cestou Vás imformujem, že tento rok sme sa znova zaregistrovali medzi poberateľov 2% z dane. Registrácia bola riešená za výdatné pomoci p. JUDr. Váradyho a aj teraz Nás stála 0,- €. Žiadam každého člena OZ PVV, aby podľa svojich možností učinila všetko pre to, aby nám tie 2% boli poskytnuté. Zároveň Vás žiadam, aby Ste v prípade možností oslovili aj svoje okolie (priatelia, príbuzný). Všetkým prispievateľom vopred ďakujem!

 

                                                                                                                                                                                                                                 riaditeľ PVV

                                                                                                                                                                                                                              Michal Čačko

 

 

Vydarená akcia OZ PVV  vo Svätom Petre!

 

Dňa 17.09.2011 o 10,00 hod. v kultúrnom dome vo Svätom Petre za výdatnej pomoci pána Starostu obce Svätý Peter Ing. Jozefa Jobbágya sa uskutočnilo IV. Valné zhromaždenie  Občianskeho združenia POLICAJT  vo  VÝSLUŽBE, ktoré prebehlo ako je to tradíciou vo veľmi dobrej, priateľskej až rodinnej atmosfére. Tí ktorí sa VZ nezúčastnili môžu ľutovať, nakoľko okrem oficiálnej časti pre tých ktorí sa VZ zúčastnili bolo zabezpečené bohaté menu. Čo sa týka oficiálnej časti otvorenie, privítanie  a oboznámenie členov s programom IV. Valného zhromaždenia OZ PVV – vykonal Riaditeľ OZ PVV p.  Michal Čačko, ktorý privítal prítomných členov OZ PVV a pozvaných hostí. Vo svojom úvodnom príhovore nezabudol vyzdvihnúť nezištnú pomoc Starostu obce Svätý Peter,  Ing. Jozefa Jobbágya, ktorý okrem priestorov kultúrneho domu pre VZ zabezpečil bohatý výber jedál. Následne požiadal o príhovor Starostu obce Svätý Peter Ing. Jozefa Jobbágya, ktorý vo svojom príhovore vyzdvihol dobrú spoluprácu s Policajným zborom SR v súčasnosti, ale aj v minulosti, zároveň privítal starých známych policajtov v súčasnej dobe už policajtov vo výslužbe. Ďalej uviedol, že usporiadanie IV. VZ OZ PVV bol jeho návrhom a je veľmi rád, že vedenie OZ PVV akceptoval jeho návrh a že sa dnes môže stretnúť s bývalými príslušníkmi PZ s ktorými v minulosti spolupracoval. Na záver sa poďakoval celému VZ OZ PVV a poprial príjemný pobyt v obci Svätý Peter.V správe o činnosti VZ  OZ PVV  Michal Čačko informoval prítomných o činnosti Riaditeľstva OZ PVV, ktorý bol veľmi bohatý a rôznorodý, vyzdvihol členov, ktorí reprezentovali združenie na rôznych pietnych aktoch organizovaných či štátnymi orgánmi alebo občianskymi združeniami v okrese Komárno. V ďalšej časti členovia OZ PVV  boli informovaní o veľmi rozumnom a hospodárnom zaobchádzaní s finančnými prostriedkami, nakoľko v roku 2011 OZ PVV zorganizovalo niekoľko akcií ako priateľské stretnutie pre členov PVV a ich rodinných príslušníkov „ SPRAVÍME   SI   PEKNÝ   DEŇ“ a III. VZ OZ PVV, čo bolo potvrdené aj správou Kontrolnej komisie OZ PVV. Okrem toho boli zabezpečené vo vlastnej réžií vydávanie členských preukazov – bezplatne pre členov, upomienkové predmety pre významných hostí a pamätné medaile pre jubilantov OZ PVV.Riaditeľ OZ PVV a jeho námestníci potom odovzdali medaile k životným jubileám členov OZ PVV a  upomienkové predmety významným hosťom a sponzorom OZ PVV.Riaditeľ OZ PVV Michal Čačko a Námestníci R OZ PVV p. JUDr. Karol Kúr a JUDr. Záverom Riaditeľ OZ PVV p. Michal Čačko, vyslovil presvedčenie, že naša budúca spolupráca bude úspešná, vyjadril presvedčenie, že keď všetci budeme postupovať jedným smerom, dosiahneme aj pozoruhodné výsledky. Opätovne vyzval Riaditeľstvo ako aj jednotlivých členov OZ PVV  aby každý vykonal maximálne úsilie pri plnení prijatých úloh. Poďakoval všetkým prítomným za účasť na a ukončil oficiálnu časť IV. VZ OZ PV, zároveň všetkých prítomných pozval na bohaté pohostenie.Následne všetkých vytrvalcov, ktorí zotrvali do poslednej chvíle  Starosta obce Svätý Peter Ing. Jozef Jobbágy pozval na degustáciu vín a tohto ročného „burčiaku“ vo Svätopeterskej pivnice, ktorá trvala do večerných hodín a bola spojená s bohatou ponukou rôznych jedál.

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať naším sponzorom, ktorí prispeli k príjemnej atmosfére a k úspešnému priebehu IV. Valného zhromaždenia  OZ PVV:

- Starostovi obce Svätý Peter Ing. Jozefovi  Jobbágyovi – za priestory, pohostenie, bohatú ponuku jedál, degustáciu vín vo Svätopeterskej pivnici,

- Ladislavovi Schekkovi – za zabezpečenie nealko nápojov

- Ing. Jánovi Balkovi – ktorý zabezpečil maškrty pre tých ktorí majú radi sladkosti,

 

 Námestník Riaditeľa OZ PVV:  

           JUDr. Karol  Kúr