OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 08.03.2021 18:52:16 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

Úvod
 
 
Táto stránka je optimalizovaná na webový prehliadač Mozilla Firefox, rozlíšenie 1024x768
 
Stiahnúť si môžete www.mozilla.sk - zdarma
 
  
    

Víta  vás

 

 
stránka
 

  POLICAJT VO VÝSLUŽBE

                                                             

PVV so sídlom Ružová 372, Zlatná na Ostrove, PSČ 946 12, je občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Zaregistrovaním Stanov PVV na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky  dňa 19.11.2009 pod číslom VVS/1-900/90-34596 vzniklo občianske združenie s názvom :

 

POLICAJT  vo  výslužbe

 

ktorého členmi sú bývalí príslušníci policajno-bezpečnostných služieb s pôsobnosťou na celom  území Slovenskej republiky. 

 

Ciele združenia :

 

podporuje preventívno-výchovné aktivity polície,

pomoc občanom, ktorí sa stali obeťami trestného činu, resp. iného protiprávneho konania,

formovanie právneho vedomia mládeže, jej plnohodnotného všestranného rozvoja a pozitívneho ovplyvňovania pri uskutočňovaní spolupráce polície s mladou generáciou,

preventívno-výchovná činnosti na školách v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, drogovej trestnej činnosti,

 

Členstvo

 

Členom môže byť bývalý príslušník policajno-bezpečnostných služieb, ktorý sa stotožňuje so stanovami a cieľmi združenia a spĺňa tieto predpoklady:

je plne spôsobilý pre právne úkony,

bol príslušníkom policajno-bezpečnostných služieb,

Čestným členom sa môže stať osoba, ktorá sa významne zaslúžila o realizáciu poslania a cieľov PVV.

O činnosti PVV a jeho aktivitách Vás budeme pravidelne informovať prostredníctvom tejto webstránky, na ktorej okrem iného nájdete aj základné dokumenty a iné zaujímavosti .

 

                                                                                                                  Michal  ČAČKO
                                                                                              Riaditeľ PVV
 
 
 
Počet členov ku dňu 01.01.2014 :  185                                       Počet čestných členov ku dňu 01.01.2014 :  10