OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 08.03.2021 18:52:16 

POLICAJT VO VÝSLUŽBE

O nás

 

HISTÓRIA

Občianskeho združenia  POLICAJT VO VÝSLUŽBE

  

V úvode k existencií združenia policajtov vo výslužbe v okrese Komárno je potrebné uviesť, že po vzniku Asociácie policajtov  vo výslužbe s celoštátnou pôsobnosťou, dňa 21.06.2006 na ustanovujúcej schôdzi v Komárne vznikla medzi prvými Miestna organizácia APVV Komárno. Na tejto schôdzi sa zúčastnilo celkom 37 členov, pričom MO APVV Komárno patrila medzi zakladajúcich členov, vďaka nezištnej a obetavej práci p. Vladimíra Hús ktorý sám bez akejkoľvek pomoci vykonával nábor medzi bývalými príslušníkmi Policajného zboru. Pán Vladimír Hús zorganizoval ustanovujúcu schôdzu v Komárne  a na tejto schôdzi za predsedu bol zvolený p. Michal Čačko, ktorý od vzniku MO APVV Komárno pracoval veľmi intenzívne a aktívne na rozširovaní členskej základne. Vďaka zodpovednej práci vedenia MO APVV Komárno táto patrila medzi najaktívnejšie organizácie v rámci APVV a ku dňu konania členskej schôdze MO APVV Komárno dňa 26.09.2009 v Kameničnej, členskú základňu tvorilo celkom 202 členov.

Na tejto schôdzi predseda MO APVV Komárno p. Čačko kritizoval činnosť Prezídia APVV ktorý  za tri roky činnosti bol málo aktívny a nesplnil jeho očakávania na úseku uzatvorenia dohôd a zmlúv o spolupráci s inými združeniami, právnickými osobami a štátnymi orgánmi a nesplnil očakávania ani na úseku koordinácie činnosti jednotlivých MO APVV a vzájomného spoznávania sa členov týchto organizácií. Zároveň informoval členskú schôdzu o príprave nového občianskeho združenia, ktoré sa vytvorí preto aby policajti vo výslužbe nezostali bez organizácie, ktorá ich združuje a umožňuje ím naďalej  sa schádzať a stretávať sa. V neposlednej rade dôvodom vzniku novej organizácie bolo sprehľadnenie finančných tokov, aktívne zapojenie jednotlivých členov do riadenia združenia a jej kontroly.

Myšlienka predsedu MO APVV Komárno sa stretla s veľkou podporou členskej základne a nakoľko p. Michal Čačko od členov MO APVV Komárno dostal mandát na vytvorenie novej organizácie, ihneď po členskej schôdzi sa zriadil prípravný výbor POLICAJT VO VÝSLUŽBE  v zložení Michal Čačko, JUDr. Karol Kúr a JUDr. Karol Várady, ktorý začal intenzívne pracovať na príprave potrebných písomných podkladov na vytvorenie občianskeho združenia, založeného na zásadne iných princípoch ako APVV.

        V Zlatnej na Ostrove sa dňa 16.10.2009 zišli členovia prípravného výboru PVV, kde  schválili návrh Stanov, v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, ktoré boli zaslané na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky k zaregistrovaniu.

Dňa 19.11.2009 pod číslom VVS/1-900/90-34596 boli Stanovy občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE so sídlom Ružová 372, Zlatná na Ostrove, PSČ 946 12, zaregistrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a tento deň sa datuje ako deň vzniku  občianskeho združenia  POLICAJT VO VÝSLUŽBE.

Po vzniku občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE, prípravný výbor intenzívne pracoval na prijímaní a registrácií členov,  ktorým sa priebežne vydávali členské preukazy na základe písomnej prihlášky jednotlivých záujemcov podanej prípravnému výboru. Dňa 15.01.2010 Štatistický úrad SR  pridelil občianskemu združeniu POLICAJT VO VÝSLUŽBE  identifikačné číslo 42199891. Pripravovali sa návrhy ďalších  základných dokumentov občianskeho združenia  POLICAJT VO VÝSLUŽBE, ako „Smernice o hospodárení združenia“, „Rokovací poriadok združenia“ a „Volebný poriadok združenia“. Prípravný výbor zároveň pripravoval organizačne  ustanovujúce Valné zhromaždenie a pre bezproblémový a hladký priebeh aj materiálno-technické zabezpečenie Valného zhromaždenia.  Ustanovujúce Valné zhromaždenie sa konalo dňa  27.02.2010 v kultúrnom dome Kameničná na ktoré prijali pozvanie okrem členov OZ PVV aj hostia jednak s priateľskej organizácie Policajtov vo výslužbe z Maďarského Komáromu, ale aj ďalší hostia, ktorí nie len svojou účasťou poctili ustanovujúce Valné zhromaždenie, ale k úspešnému priebehu a k spríjemneniu atmosféry prispeli aj materiálne.

Ustanovujúceho Valného zhromaždenie občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE  sa zúčastnilo 109 členov z celkového počtu 145 registrovaných členov, ktorí  schválili všetky základné dokumenty občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE a na dobu štyroch rokov teda na historické I. funkčné obdobie zvolili funkcionárov OZ PVV  v nasledovnom zložení:

 

 

Riaditeľstvo PVV :

p. Michal Čačko Riaditeľ

p. JUDr. Karol Kúr Námestník riaditeľa pre styk s verejnosťou a propagáciu

p. JUDr. Karol Várady Námestník riaditeľa pre legislatívnu  a právnu činnosť

p. JUDr. Gabriel Szénási člen Riaditeľstva, zodpovedný za administratívnu činnosť

p. Rozália Tausková členka Riaditeľstva, zodpovedná za hospodárenie s majetkom

p. Ing. Ivan Tarabčík člen Riaditeľstva, zodpovedný  za mediálnu činnosť

p. Ivan Švajda člen Riaditeľstva, zodpovedný za preventívno-výchovnú a osvetovú činnosť

p. Jozef Viola člen Riaditeľstva, zodpovedný za materiálno – technické zabezpečenie

p. Milan Mičkalík člen Riaditeľstva, zodpovedný za materiálno – technické zabezpečenie

 

 

Kontrolná komisia PVV:

p. Margita Nerádová vedúca kontrolnej komisie

p. Júlia Ibolyová členka kontrolnej komisie

 

 

Právna komisia PVV :

p. JUDr. Karol Várady Vedúci právnej komisie

p. JUDr. Gabriel Szénási zástupca Vedúceho právnej komisie

p. JUDr. Juraj Barta  člen právnej komisie

p. PhDr. Štefan Kóša člen právnej komisie

 

Na základe mandátu Valného zhromaždenia zvolení funkcionári občianskeho združenia POLICAJT VO VÝSLUŽBE začali svoju činnosť na I. štvorročné volebné obdobie združenia.